แนวความคิดเรื่องฮาร์ดดิสก์
ปัญหาของครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะกับครูผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนในเรื่องที่เข้าใจได้ยาก เช่น ฟิสิกส์ดังจะเห็นว่าจำนวนของ นักเรียนที่เลือกเรียนทางสายวิทยาศาสตร์นับวันจะลดลง ซึ่งเมื่อถามนักเรียนที่ไม่เลือกเรียน สายวิทยาศาสตร์มักพบว่าปัญหาส่วนมากคือ ฟิสิกส์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็ก ด้วยเหตุนี้ แม้เด็กบางคนจะเก่งเคมี ชีวะ แต่จะไปด้อยทางฟิสิกส์ สุดท้ายจึงเลือกเรียนทางสายอื่น ๆ ครูทุกคนคง อยากหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อทดลองให้นักเรียนดู หรือ ให้นักเรียนทดลองเอง แต่ปัญหาใหญ่คือ อุปกรณ์มักมีราคาแพงจัดหาได้ยาก หรือหากมีงบประมาณให้กับส่วนนี้เพียงเล็กน้อยถ้าเปลี่ยนวิธีคิดเป็น ให้นักเรียนสร้างเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านั้นขึ้นเอง ก็ยังคงมีอุปสรรค์กับการจัดหาวัสดุเช่นกัน

จากปัญหาดังกล่าว ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดเป็นพยายามหาวัสดุจากสิ่งที่สามารถหาได้จากรอบตัวมาจัดสร้าง ก็จะขจัดปัญหาด้านงบประมาณลงได้อย่างมาก แนวความคิดที่กล่าวมานี้จึงเป็นที่มาของความคิด ที่นำชิ้นส่วนภายในของ ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปมาใช้ประโยชน์  แม้ว่าบางท่าน อาจเข้าใจว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า เพราะฮาร์ดดิสก์ แต่ละตัวราคา 2 – 3 พันบาท แต่ในความ เป็นจริงแล้ว ฮาร์ดดิสก์ที่ถูกถอดออกจากคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ใส่แทนนั้น ยังสามารถใช้งาน ได้เป็นส่วนมาก เพียงแต่มีความจุน้อยไป ไม่เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน ส่วนมากเมื่อถอดแล้วก็ขาย ก็ได้เพียงราคาเป็นเศษเหล็ก มีค่าเพียง 50 – 80 บาท จากนั้นก็จะถูกนำไปรื้อถอด ทุบ แยกโลหะ แต่ละชนิดออกจากกัน เพื่อนำไปหลอม ซึ่งต้องการแรงงานและพลังงานความร้อนอีกมากกว่าจะนำ กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งตรงนี้จะเป็นการลดอุณหภูมิภาวะโลกร้อนอีกวิธีหนึ่ง แม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ถ้า มีการใช้งานกันเป็นวงกว้างก็จะเกิดประโยชน์อื่น ๆ อีกไม่น้อย อุปกรณ์สำคัญในฮาร์ดดิสก์ที่ถอดแล้ว ได้แก่ ขดลวดที่ติดอยู่กับแขนอ่านและแม่เหล็กถาวรคุณภาพสูง ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้สามารถนำไปประดิษฐ์ เป็นของเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้ได้มากกว่า 20 ชนิด สร้างให้นักประดิษฐ์รุ่นเยาวชนได้เกิด จินตนาการ ความร่วมมือของหมู่คณะ หรือ อาจเกิดเป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ทดลองในห้องเรียน สำหรับรุ่นต่อ ๆ ไป

ฮาร์ดดิสก์เหล่านี้ถูกถอดออกจากคอมพิวเตอร์เฉพาะในประเทศไทยวันละหลายพันตัว จึงเป็นการไม่ ยากที่ตามโรงเรียนจะขอบริจาคจากนักเรียน หรือผู้ปกครอง เนื่องจากมิได้มีราคาค่างวดมากมายนัก เมื่อถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว

สาระน่ารู้อื่น