เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายๆโดยการเคลื่อนที่ ของสนาม แม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กถาวร ผ่านขดลวดที่ประกอบขึ้นจาก หัวอ่านฮาร์ดดิสก์เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า ไหลในขดลวด โดยจะติดตั้งแขน หัวอ่านพร้อมทั้งขดลวดที่ติดอยู่ตรงปลายเรียงกันเป็นวงกลมบนฐาน ด้านหน้าเป็นแผ่นวงกลมที่ติดแม่เหล็กถาวรไว้โดยรอบเมื่อแผ่นดังกล่าวหมุนสนามแม่เหล็กจาก แม่เหล็ก ถาวรจะตัดกับขดลวดเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดซึ่งสามารถจุดให้หลอดไฟขนาดเล็กหรือ เครื่องใช้ ไฟฟ้าบางชนิด เช่น วิทยุติดได้ และยังใช้เป็นอุปกรณ์การสอนประกอบวิชาต่างๆ เช่น วิชาไฟฟ้า ให้เห็นถึงหลักการกำเนิดไฟฟ้า วิชาอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นถึงการจุดให้ไดโอด เปล่ง แสง LED สว่างขึ้นได้ จากการให้กระแสไหลผ่าน วิชาเครื่องกลแสดงถึงการทดรอบของจานล้อ และเพลาเพื่อให้ได้ความเร็ว เพิ่มขึ้นจากการหมุนของมือ วิชาพลังงาน ให้เข้าใจถึง การได้มาซึ่ง พลังงานจากแรงกลเป็นพลังงานไฟฟ้ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดจากการหมุนของมือปั่น วิชาสิ่งแวด ล้อม เพื่อตระหนักถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้ เช่น ชิ้น ส่วนฮาร์ดดิสก์ที่ล้าสมัยแล้วสามารถนำกลับ มาเพิ่มคุณค่าได้โดยมิต้องทำลายหรือนำกลับไปหลอมรวมใหม่

การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดมือหมุน นำแขนอ่านที่ถอดจาก ฮาร์ดดิสก์ นำมาจัดเรียงตาม แนววงกลม บนแผ่นใส ต่อปลายทั้งสอง ของขดลวด กับ LED ติดแม่เหล็กถาวร ในแนวที่วงกลมหมุน ผ่านให้ใกล้กับขดลวด ที่สุด เมื่อขดลวด กับแผ่นใส เคลื่อนที่ผ่านแม่เหล็ก LED จะติดขึ้น ต่อสายพาน ระหว่างมือหมุน กับแผ่นวงกลม ติดตั้งแขนฮาร์ดดิสก์ซึ่งประกอบด้วยขดลวดติดตั้งอยู่ภายในจำนวน ๘ ตัวบน ฐานด้านล่างต่อปลายของขดลวดสองปลายเข้ากับหลอด LED ทั้งสองขา ครบทั้ง ๘ ตัว แผ่นใส ด้านบนติดตั้งแม่เหล็กถาวร 2 ชุด โดยหันด้านแม่เหล็กลงด้านเดียวกับขดลวด และให้มีระยะ ห่างระหว่างแม่เหล็กกับขดลวดน้อยที่สุด ขณะที่แผ่นใส ซึ่งติดตั้งแม่เหล็กถาวรหมุนแม่เหล็กจะเคลื่อนที่ ผ่านขดลวด เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดมีแรงเครื่องประมาณ ๒ โวลต์ ซึ่งสามารถจุดให้ LED ติดได้ ขดลวดดังกล่าวต่ออยู่กับ LED ขดละดวง LED จะสว่างขึ้นตามความเร็วของการหมุน ยิ่งหมุน เร็วขึ้นหลอด LED จะสว่างมากขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงการกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย ๆ นั้นเอง

สาระน่ารู้อื่น