ไฟประดับอัจฉริยะ

การประดับไฟตามอาคารบ้านเรือนเพื่อการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ เริ่มมีไฟฟ้าใช้คือมากกว่าร้อยปีมาแล้ว การประดับไฟส่วนใหญ่จะติดหลอดไฟตาม แนวของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน หรือต้นไม้ อาจมีบางส่วน กระพริบบ้าง จะเห็นว่าในวิธีดังกล่าวการเพิ่มความสวยงามหรือน่าสนใจจะทำได้โดย การเพิ่มจำนวน หลอดไฟให้มากขึ้น ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือการเสีย ค่าไฟฟ้าสูงมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวความคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการประดับไฟโดย การกำหนดรูปแบบของการติดหรือดับของไฟให้เกิดเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อผลใน การลดค่ากระแสไฟฟ้า แต่ยังเกิดความสวยงานของการประดับไฟไม่ยิ่งหย่อนกว่า เดิม ซึ่งจะลดค่ากระแสไฟฟ้าลงเหลือเพียง 10 – 30% ของแบบเดิม จะเห็นได้ว่า ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าลงได้มากโดยการควบคุมหลอดไฟทั้งหมดให้ติดและดับ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลที่เกิดขึ้นของการประดับไฟด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้ที่ผ่าน ไปมา จะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เบื่อที่จะเฝ้าดูเนื่องจากลวดลายที่เกิดขึ้นจะ เปลี่ยนไปได้มากมายโดยไม่ซ้ำกันเลย

ระบบควบคุมไฟประดับลวดลายเคลื่อนไหวตามการประดิษฐ์นี้ใช้วิธีเรียงแหล่ง กำเนิดแสงให้มีลักษณะเป็นแถวตามแนวยาวและ มีลักษณะเป็นสดมภ์ตามแนวตั้ง ซึ่งอาจจะมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้เป็น จำนวนตั้งแต่ 2 เป็นต้นไป เช่น มี 8 แถว และ 8 สดมภ์จะมีจำนวนทั้งสิ้น 64 ดวง ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมดจะต่อ กับวงจร ควบคุม ให้หลอดแต่ละหลอดหรือกลุ่มติดดับเป็นลวดลายตามที่ได้กำหนด (Program) ไว้ล่วงหน้าในหน่วยความจำลวดลาย ที่ปรากฏจาก แหล่งกำเนิดแสง ทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆที่มีจังหวะการ เคลื่อนที่คล้ายกับการ์ตูน แต่จะมี จำนวนภาพที่คงที่ในแต่ละลวดลาย เช่น 4 , 8 หรือ 16 จังหวะซึ่งเมื่อเคลื่อนที่ ครบแล้วก็จะวนกลับไปยังภาพที่ 1 ซึ่งจะมีลักษณะสอดคล้องกับภาพสุดท้ายในชุด นั้นๆ ภาพการเคลื่อนที่ดังกล่าวยังสามารถนำมา ต่อกันเป็นแผ่นทั้งทางด้านซ้าย - ขวา หรือบน – ล่าง เพื่อเกิดเป็นลวดลายขนาด ใหญ่ที่สามารถเคลื่อนไหวได้