นิทรรศการวิทยาศาสตร์

นวัตกรรม สิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แต่ละแห่งที่มีอยู่ทั้งในประเทศและนอก ประเทศจะมีลักษณะสะท้อนทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดเป็นชิ้นงานเพื่อให้ ผู้ชมได้ความรู้ในทฤษฎีนั้นๆ ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการรับรู้เพียงทฤษฎี ซึ่งจะ ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกับทฤษฎีหรือหัวข้อเหล่านั้น ชิ้นงานในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์จึงมีลักษะคล้ายกันในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง แต่อาจแตกต่างกันใน วิธีการแสดง

จากจุดนี้จึงมีความท้าทายสำหรับการคิดออกแบบ สิ่งแสดงในรูปแบบ ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือแม้กระทั่ง เลือกหัวข้อเรื่องที่ยังมิเคยมีการจัดแสดงมาก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มหลังนี้จะมีความยากทั้งในแง่ของการ ออกแบบและการนำเสนอ ตามที่กล่าว จึงเกิดเป็นแรง จูงใจที่จะคิดออกแบบและสร้างสิ่งแสดง บางชิ้น ที่ยังมิเคยมีการจัดแสดงมาก่อนโดยจะต้องคงคุณสมบัติ ในการนำเสนอทฤษฎี หรือวิธีการบางอย่างที่อธิบาย ให้เข้าใจได้ไม่ง่ายนัก นอกจากนั้น ยังต้องมีลักษณะ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือผู้ชมสามารถเล่นด้วยได้ซึ่งอาจเกิดเป็นความบันเทิงผสมมา กับการเรียนรู้นั้น จึงเกิดเป็นชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์ที่ขอเรียกชื่อชิ้นงานเหล่านี้ว่า "นวตกรรมชิ้นงานวิทยาศาสตร์"