เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน

เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนและเครื่องบันทึกตามการประดิษฐ์นี้ใช้แขนของหัวอ่าน หน่วยความจำชนิดจานแม่เหล็ก (HARD DISK) รวมทั้งขดลวดที่ติดอยู่ทางด้าน ตรงข้ามและแม่เหล็กถาวร ซึ่งติดตั้งอยู่ใกล้ขดลวด โดยการต่อตุ้มน้ำหนักเข้าตรง ปลายแขนเพื่อให้เกิดลักษณะของ PENDULUM ซึ่งเมื่อมีแรงทำให้แขนเคลื่อนที่ใน ทิศทางเดี่ยวกับจุดหมุนตุ้มน้ำหนักจะเป็นตัวกำเนิด MOMENTUM ทำให้แขนซึ่งมี ขดลวดติดอยู่ทางด้านตรงข้ามแกว่งไปมา เมื่อขดลวดดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านสนาม แม่เหล็กเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งในขดลวดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะมาก หรือน้อยสัมพันธ์กับแรงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแขนกำเนิด MOMENTUM ซึ่งมีปริมาณแรงพอที่จะนำมาประมวลผลต่อไปได้

ในทางตรงกันข้ามเมื่อจ่ายไฟฟ้า เข้าไปยังขดลวดให้มีปริมาณพอเหมาะจะทำให้ แขนดังกล่าวเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นเมื่อ นำปากกามาติดเข้าที่ปลายของแขนเพื่อขีด ลงบนกระดาษจะเกิดเป็นเครื่องบันทึก สัญญานได้อีกด้วย