ตำนานน้ำพุดนตรี

จากดำริของ พลเอกปรีชา โรจนเสถียร ขณะดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมการศึกษาให้ ปรับปรุงน้ำพุซึ่งติดตั้งอยู่ที่อนุสรณ์สถาน ดอนเมืองให้มีความน่าสนใจขึ้นกว่าเดิม โครงการออกแบบและสร้างน้ำพุดนตรี จึงได้เริ่มขึ้นโดยเริ่มสร้างขนาดจำลองซึ่ง สามารถใช้งานได้จริง จากนั้นจึงทำการจัดสร้างน้ำพุดนตรี ขนาด 70 เมตรโดย เป็นน้ำพุดนตรีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการสร้างขึ้นในประเทศไทยและเริ่มใช้งานในวันที่ 30 ก.ย.2537 จากนั้นเป็นต้นมา น้ำพุดนตรีจึงถูกสร้างขึ้นทั้งติดตั้งถาวรและติดตั้ง เฉพาะเทศกาล นอกจากนั้นยังมีโอกาสแสดง ฝีมือในต่างประเทศ เช่น ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา รวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 ครั้ง