ระบบเตือนภัย 2548 Tsunami warning system, Bhai,Sittichoke,Muktier,DSTO, ระบบส่งข้อมูล เตือนภัย,raphael.