เครื่องเตือนน้ำท่วม Water level alarm. เครื่องเตือนน้ำท่วม กรมวิทยาศาสตร์และ   เทคโนโลยีกลาโหม